Nøkkelbanken endringslogg

Ved å se hvilke endringer som er gjort etter din eksisterende versjon kan du se hva som er endret i den nye utgaven.

ver 2.0
nytt dataformat uten ”Borland Database Engine”
ver 2.01
opprette dører: sylindre er deaktivert helt til de blir opprettet.
ver 2.02
Utleverte nøkler sortert på løpenr: innledende nuller gir korrekt sortering
Kan angi plassering av sikkerhetskopier på harddisk
ver 2.03
søk dersom blank i navn og første del også finnes separat ga feil søk
ver 2.04
forbedret import fra låssmedprogrammet
ver 2.05
leser personregister fra securimaster adgangskontrollsystem
ver 2.06
utlevere nøkkel: Dersom annen bruker hadde utlevert nøkler hang disse igjen på kvittering
ver 2.07
Tilpassingsfunksjon til Norman Virus Control
ver 2.08
Justert litt på bildet for utlevering av nøkler
ver 2.09
Lagrer info om hvem som har utlevert nøkkel samt kvitteringsnummer i databasen
Alle eks av kvittering har samme nummer dersom man skriver ut flere eksemplarer
Sikkerhetskopiering ved avslutning la seg hos enkelte brukere i feil katalog
Litt justering på rettigheter på knapper i personbildet og nøkkelbildet
Avbryt nøkkelutlevering: Dersom man sto på annet system ble lager/utlevantall ikke resatt korrekt
ver 2.10
fikk ikke opprettet ny avdeling dersom man sto på blank avdeling
i sylinderbildet, eget vindu som viser sylinder->dør
viser ref/merk også på nøkkel->person
kan skrive ut låsplan fra låssystem-hovedbilde slik at man ikke må starte låsplanbildet først (pga tid)
ved etterbestilling av nøkkel/syl: sjekker at leverandør er registrert og viser evt advarselsboks
ved utlevering av nøkkel: kan tvinge ny innlogging slik at det lagres korrekt bruker ved utlevering
feil i konvertering fra DOS-nbank pga utleverte nøkler.
utdeling av nøkler på ny person ga feilmelding (kunne klikke ok og arbeide videre)
kontroll av nettversjon
ved backup i nettversjon, sjekker om man er alene på nett før man tar kopi
ver 2.11
oppdaterte lagerantall feilaktig i visse tilfeller
ver 2.12
Rapport ”alle nøkler et system” ble i visse tilfeller feil dersom man hadde like nøkler
Rapportene ”alle nøkler alle/dette system” viste i visse tilfeller ingen info
Systemnr var sperret på 12 tegn
ver 2.13
utleveringsbildet: indeksvalg ved å klikke i overskrift på samme måte som de andre registrene
ved utlevering, sjekker om nøkkel er utlevert tidligere til samme person
Innlesing av diskett: dersom valgt overskrive nøkler/sylindre, leser også inn avkryssing
Ved etterbestillingsutskrift var felt for systemnummer for kort
ver 2.15
reindeks oppdaterer mer korrekt hvis etterbestillinger er feilaktige/henger igjen fra slettet system
reindeks sjekker om alle bestillinger er mottatt og dersom ikke, åpner for mottak
reindeks sletter etterbestillinger som ikke er fullført
ver 2.16
Rapport ”personer med nøkler”, viste nøkler fra alle system
Rapport ”personer med nøkler”, felt for navn/avdeling var for smalt for enkelte lange navn
ver 2.18
Reindex stoppet I enkelte tilfeller, “cannot perform this operation on a closed dataset”
Ved endring av navn på leverandør/fabrikat i etterleveringsbildet ble bildet ikke oppdatert umiddelbart
Utvidet maks antall sylindre og nøkler maksimalt fra 5000 til 10000 i samme låssystem
ver 2.19
dersom datafiler ikke finnes i angitt katalog kommer en dialogboks opp der man kan legge inn katalog
ver 2.20
Listebildet: lagrer info om endring av bredde på kolonner, lagres pr bruker
Låsplanutskrift: Kan vise dørinformasjon, og dersom syl. er benyttet på flere dører vises alle dører
ver 2.21
Innlesing av system med overskriving av nøkler: overskriver alle kryss i låsplanen med ny avkryssing
ver 2.24
Dørliste: Ved valg av dører fra-til ble bare det siste feltet benyttet i seleksjonen
ver 2.25
Kopiere dører mellom bygg: flytting fungerte ikke alltid, ble ikke slettet i «fra»-bygg
Kopiere dører mellom bygg: kan dobbeltklikke på linje for å angi om dør skal flyttes
ver 2.26
Tatt bort overflødige rapporteringslinjer ved import
ver 2.27
Fikk feilmelding ved forsøk på å velge alternativ kvitteringstekst ved ut/innlevering av nøkler
Ekstra advarsel før låssystem slettes for å unngå feilaktig sletting
Flytting av sylinder/nøkkel/dør som var nyopprettet og ikke lagret ga feil linjenr
Ved opprettelse av nøkler er løpenr 1 default hvis låssystemet er med løpenr
Funksjon for opprette bygg fra låssystem: Kopling bygg/system legges inn automatisk
Kan registrere låsplankryss i nøkkel/sylinder hovedbilde uten å gå inn i låsplanen
Kan definere egen layout på etterbestillingsutskrift
ver 2.30
Personliste med utvalg: viser i overskriften hvilket utvalg som er aktivt
Ny rapport: Mistede nøkler, dette system
Kan definere egen layout på purrebrev
ver 2.31
Endreknapp på nøkler kunne ikke deaktiveres
Dersom mistet nøkkel ble registrert funnet i nøkkelbildet kunne den ikke tilbakeleveres
ver 2.32
Rapport, personer med nøkler: Feil dersom samme nøkkel var utlevert flere ganger samme dato til
samme person
ver 2.33
Opprettet felt for sylinderkategori med tilhørende funksjonalitet
ver 2.34
Tilpasset Win2000 i rapportmodulen
Ved utskrift av etiketter til dører kan man velge utvalg og rekkefølge
ver 2.35
Import av data ga feil dersom man valgte å ikke lese inn system eller bygg
ver 2.36
Endret litt på egendefinerte koder i bestillingstekster og purretekster pga problem med marger
Mulighet for forhåndsvisning av bestillingstekster
ver 2.37
Utlevere nøkkel: Første indeks er navn ved utlevering
Nøkkelliste, sylinderliste, utlevere nøkkel: Kan benytte *søk for å finne navn, eks: *OR viser alle som inneholder OR **søk venter med søk til man avslutter med * dersom mange nøkler
ver 2.38
Rapport utleverte nøkler på en person: Viste ikke lnr høyere enn 99
Rapport utleverte nøkler på en person: bygg/system kom etter nøkkellinjen, ga dårlig oversikt
ver 2.39
Rapport nøkler->utlevert til personer: endret til en kolonne for bedre oversikt
Mulighet for å lagre alle rapporter i feil som XLS, HTML, TXT, RTF, WMF
Import: Gir beskjed når innlesing er fullført.
Skriv til dataoverføringsdiskett: Fikk feilmelding dersom mer enn 1000 nøkler i låssystemet
ver 2.40
Generering av innledende nuller: Tar hensyn til innledende og avsluttende tekst
Mulighet for å sortere alle sylindre/nøkler permanent etter stempel
Kan sette inn ny linje uten at den havner nederst, havner der man står i listen
Import: Viser timeglass under import
ver 2.41
Valg av kategori på sylinder: Vises alfabetisk i dropdown-boks
Valg av sylinder på dør: Velg rekkefølge ved å klikke i overskriften
Etter sikkerhetskopiering til disk viser den filnavnet kopien er lagret som
Pilvalg av bygg og system benytter samme indeks som den som er aktiv i respektive bilde
I låsplanbildet: Viser på statuslinjen hvilken sylinder/nøkkel som er valgt, gir bedre oversikt
Ved skifte av register: Går til listebildet som standard, mer oversiktlig
Utvalg av avdeling: Velges ved å klikke i overskriften på samme måte som sortering
Dør: indeks/sortering på sylinderstempel hovedlås og tilleggslås
Dør, valg av sylinder: viser ikke blanke sylinderlinjer (der stempel er blankt)
Dør, valg av sylinder: viser også dørnummer for bedre oversikt
Dør, valg av sylinder: Kan søke ledige sylidre og velge på kategori for bedre oversikt
Person hovedbildet: Endret tab-rekkefølge slik at avdeling kommer etter navn
Sylinder, avkryssingsbildet: Valg av indeks ble feil, (feil som er rettet)
Ved utlevering: dersom man skrev noe i felt for merknad uten at nøkkel var valgt
kom man ikke ut igjen av utleveringsbildet (feil som er rettet)
Ved etterbestillinger: Kode i teksten som legger inn tekst «nøkkel» eller «sylinder» slik at man ikke
behøver å skrive ”etterbestilling av nøkler/sylindre” når bare en av delene bestilles.
Oppstart med parameter /S gjør at man kommer rett i sikkerhetskopieringsbildet etter systemkrasj
Funksjon for slett utlånshistorikk: Kan også ta bort personer som ikke har nøkler fra systemet
Merknadsfelt på utlevering forlenget til 25 tegn
ver 2.42
personer->utleverte nøkler: Kan velge liggende rapport med utlånsreferanse
Dør, velg sylinder på dør, mulighet for å kopiere sylinder der det er en ny sylinder som skal benyttes
Kontroll på om programmet allerede er startet opp dersom ikke nettverk for å unngå dobbelt start
Rapport: personer med nøkler dette system: gjort om til en kolonne for bedre oversikt
Kvitteringer ved utlån: Kan velge liggende utskrift med merknader/referanse
Importer personregister fra tekstfil importerer også mobilnr
Mulighet for å importere personregister fra ODBC-datakilde med eget program
Import av låssystem rett etter at alle system var slettet ga feilmelding til bruker, (feil som er rettet)
ver 2.43
ved utskrift av låsplan vises leverandørnavn (må sjekkes)
Kopi til diskett fungerte ikke dersom man ikke tidligere har tatt kopi på harddisk
Nøkkel->Utleverte nøkler, utskrift av rapport kom i omvendt rekkefølge av skjermbildet
ver 2.44
Raskere import fra diskett
Personliste/personliste detaljer forbedret, viser også avdeling
ver 3.02
Problem med konvertering fra eldre utgaver
ver 3.03
Opprettet dør, oppdaterte ikke systemnr,sylnr i dørlisten
ver 3.04
Dør, velg sylinder, kopier sylinder: Viser blanke felter etter valg
Dør, velg sylinder, kopier sylinder: Kopierer avkryssing feil
ver 3.05
I dørbildet, opprettet to sylindre samtidig ga feilmeilding om index primary key not unique
ver 3.06/2.66
Mistet/kassert: Økt hastigheten der det er mange nøkler
ver 3.07/2.67
Utlevering, ved printerfeil, registrer nøkkel som utlevert feilaktig
Utleveringsbildet: Indeks på nøkkel er standard Navn
Utleveringsbildet: Kan søke systemer på samme måte som nøkler
ver 3.08/2.68
Personer med nøkler, person har flere like nøkler m/lnr: duplicate key in primary index
ver 3.09/2.68
Utlånsforfall: kan ta forfall på bare en person
Nøkler, tilhørende sylindre: Viser også dørnummer
Utleverer nøkler: angrer utlevering, oppdaterer bildet feil på antall
Sylinder: kategoriendringsbildet: kan også velge kategori her
Velg system/bygg var aktiv i versjon med bare ett bygg/system
Ny funksjon: søk nøkkel etter plassering uavhengig av låssystem
Avdeling: inneholder felter koplet til personregisteret
Ved import: Viser advarsel dersom man har lest inn større system enn versjonen tillater
Ved opprettelse av avdelinger: Lagrer underveis for å ungå feil
Ved opprettelse av avdeling: Sjekker om den finnes fra før
Eget søkbilde for raskere valg av låsystem og bygning
Ved oppdatering av filer vises prosessen i et statusbilde
Mistet/kassert fra lager fungerte ikke med løpenr over 1000
Ved sikkerhetskopi ved avslutning av programmet viser den fortløpende status
Økt hastighet på import ved les av avkryssing
Økt hastighet ved inngang til låsplan på skjerm
Viser progressbar ved inngang til låsplan med mulighet for å avbryte
Økt hastighet på rapport nøkler-dører som kan åpnes
Viser progressbar ved inngang til nøkler-dører som kan åpnes med mulighet for å avbryte
Ved import, integrer med eksist.: Viser antall nøkler i gammelt system
Ver 3.10
Import fra Hugin beslagsmodul: Tar med alle beslagsfelter
Ver 3.11
Rapport personer m/nøkler: oppretter midlertidig tabell for økt hastighet og viser progress
Nøkler – utlån : viser også avdeling
Nøkler – utlån : knapp som gjør det samme som dobbeltklikk, viser andre nøkler til denne person
Ver 3.12
Nøkler – utlån : kan vise avdeling
ver 3.13
Dør: opprettet gruppering etter kategori og plassering
ver 3.14
Kan oppgi alternativt innloggingsnavn
utlevering: Avkryssing «Vis nøkkelnavn på kvittering» virker ikke. Viser alltid navnet
ver 3.15
Fikk ikke utlevert mer enn 14 nøkler i versjon 1
I sikkerhetskopiering, kan angi at det ikke skal komme spørsmål om sikkerhetskopiering
Ver 3.16
dersom mistet eller kasser antall er større enn registrert ble ikke dette rettet opp ved ikke løpenr
ver 3.17
rapport personer med nøkler: viser i bunnteksten antall personer og nøkler
ny rapport: personer med mistede nøkler, dette/alle system
utlever med lnr, velg en nøkkel, velg en til, men avbryt, trykk ok, sier at ingen er valgt selvom
nøkkel er valgt, blir korrekt reg som utlevert, dvs bare en misvisende beskjed.
Raskere opphenting av løpenrvindu ved utlevering av nøkkel
utlevering med løpenummer, kan velge flere løpenr i valgboks med shift og ctrl
personer med nøkler: får feil dersom løpenr er større enn 999 pga feltlengde
ver 3.19
etterbest fra flere låssystem: Skrev av og til flere eks av bestillingen
kan sende etterbestilling via outlook epost
ver 3.20
sperre mot å endre personnavn dersom det allerede ligger et navn der.
ver 3.22
Ved reindeks ble dørnummer på sylinder overskrevet av dørnummer på dør
ver 4.00
Utviklet i nytt utviklingsverktøy og med ny rapportmodul for bedre kompatibilitet med nyere skriverdrivere og Windows XP
ved sletting av låssystem vises infoboks som viser hva som skjer hvis det tar lang tid
ver 4.01
import av låssystem fra Excel-fil lagret i SDV format forbedret.
ver 4.03
Ny rapport: inn og utlevering i angitt datoperiode
ver 4.06
redusert fontstørrelsen litt på sylindersiden i låsplanen, skrift var for stor hos enkelte brukere.
funksjon for å flytte utleverte nøkler fra et låssystem til et annet dersom for eksempel et system er dobbeltregistrert.
ver 4.07
økt hastighet i valg av løpenr ved utlevering, mistet og kassert av nøkler der det er spesielt mange av samme nøkkel
Funksjon som viser hvilke løpenummer av en nøkkel som er på lager
ver 4.08
Import fra Securimaster adgangskontrollsystem.
Mulighet for engelsk tekst på ut- og innleveringskvitteringer
ver 4.09
Purring av innleverte nøkler via outlook-epost
ver 4.10
Alle rapporter kan lagres som pdf-fil for enkel videresending via epost.
ver 4.11
mulighet for elektronisk signatur
ver 4.13
ved opprette sylindre, kan velge «opprett etter aktiv linje»
ver 4.15
utskrift låsplan: fikk feil dersom siste side med sylindre hadde mer nøkler enn det som gikk inn på en side
ver 4.16
skrive ut låsplan med utgangspunkt i bygget/dørene
kunne velge hvilke systemer som er aktive og bare vise disse i listene, kan velge mellom aktive/alle
ver 4.17/4.18
i tidligere utgaver ble det lagret info i ut-filen ved mistet/kassert. Dette skaper probl. ved reindeks.
ver 4.19
ved utskrift av låsplan for bygget kan man velge mellom linjerekkefølge og dørnummerrekkefølge
ver 4.20
problem med import, integrer system
ver 4.21
problem med utskrift av låsplan med utgangspunkt i bygg/dør
ver 4.22
nøkler, utleverte nøkler: kunne velge å vise bare kasserte nøkler
ver 4.24
Bestilling av nye varianter, nøkler og sylindre. Viser da passende nøkler/sylindre i bestillingen.
nøkler – utlån : endret så man må dobbeltklikke for sortering
ved ny sylinder: knapp som henter neste sylinderstempel/nummer
ver 4.25
Indeksert felt på system: Sted
problem med å lese sikkerhetskopi fra diskett, fant ikke data
personer, utleverte nøkler: kunne velge å vise bare kasserte
Dørbildet, anbefalt nøkkel: felt utvidet, var litt lite
mistet nøkkel: Kan angi datoen nøkkelen ble mistet.
ver 4.26
På alle rapporter ble siste 2 tegn av datoen kuttet bort dersom man benyttet langt datoformat.
ver 4.29
rettigheter endret slik at man i utleveringsbildet bare får se systemer man har tilgang til
ved å flytte syl/nøk rad 1 til 2 fikk den linjenr -999
forenklet/forbedret bilde ved flytting av linjer (nøkler, sylindre og dører)
ver 4.30
import av låsplan fra SDV-fil
ver 4.31
mulighet for egen logo på etterbestillinger og purrebrev
forbedret purringer slik at den lagrer antall purringer, første og siste purring.
Dersom man under utlevering etter å ha valgt en nøkkel lukker bildet med X i høyre hjørne blir nøkkelantall oppdatert feil
forbedret låsplan på skjerm med mer info og mulighet for søking på sylindre
ver 4.32
justert på størrelse på signaturfelt ved elektronisk signatur
ver 4.33
låssystemimport fra SDV-fil: Oppdaterer nøkkelantall dersom nøkkelen kommer igjen på en senere rad
ved eksport til PROSJEKT.ZIP tok den ikke med dørnummer fra sylindertabellen.
ver 4.34
kan vise sylinder-lagerliste, dvs viser antall produsert minus antall i bruk på dører
ver 4.35
feilmelding ved reindeksering av datafiler fikset: Cannot perform this operation on a closed dataset
ver 4.36
statuslinjen viste null på nøkler, sylindre og dører.
ver 4.37
kvitteringstekst er tilpasset ut/innlevering av kort, kan angi om systemet inneholder nøkler, kort eller nøkler+kort.
ver 4.38
Felt for nøkkelnavn utvidet fra 20 til 30 tegn
ver 4.39
Slette person med mistet nøkkel: programfeil dersom man valgte å anonymisere den mistede nøkkelen
ver 4.40
Nøkkelutleveringsbildet er modifisert for bedre utnyttelse av plassen slik at den viser mer info i bildet
personrapport detaljer: inkluderer også mobiltelefon
ver 4.41
Etterleveringer: skriver ut bestilling direkte uten å forhåndsvise først

ver 5.01
– Ved å starte Nøkkelbanken med parameter /F sjekker den ved oppstart om det finnes forfalte utleverte nøkler og spør deretter om du vil starte Nøkkelbanken. Hvis ikke startes ikke Nøkkelbanken opp. Denne kommandoen kan da legges inn i oppstartsgruppen på maskinen så den sjekker dette hver gang maskinen startes.
– Ved å starte Nøkkelbanken med parameter /U sjekker den ved oppstart om det finnes forfalte utleverte nøkler og spør deretter om du vil kjøre rapport over disse. Vis ikke startes Nøkkelbanken på vanlig måte.

5.02
– Utskrift av nøkkelliste viste av og til tomt skjermbilde

5.03
– Utskrift låsplan: Cannot perform this operation on a closed dataset
– forbedret import av system, overskriv eksiterende system men behold utleverte nøkler

5.04
– Man fikk slettet person med kassert/mistet nøkkel uten å anonymisere. Da kom personen tilbake ved reindeks med ? foran navnet
– Reindeks: Nøkler som var etterbestilt og mottatt ble liggende i mottakslisten
– Reindeks: Dersom en bestilling var åpen kunne man risikere at flere gamle bestillinger ble liggende i listen for mottak

5.05
Ved tilbakelesing av backup havnet kvitteringsfiler i datakatalogen, ikke i korrekt underkatalog.
5.07
– viser systemnavn også på liggende nøkkelkvittering
– viser systemnavn også på purrebrev på forfalte nøkler
– viser systemnavn også på liste over forfalte nøkler

5.08
– Etterbestillinger: Kan etterbestille i to system samtidig, utskrift kommer på to ulike ark.
– Etterbestillinger: Ved bestilling av nye varianter vises dette også ved mailbestilling

5.09
– Samlesystem: Kan utlevere en av hver nøkkel automatisk. Angi i låssystembildet at det er et samlesystem og man kan enkelt ved utlevering automatisk utlevere ett eksemplar av hver nøkkel i systemet til en person.

5.10
– Kan vise etterbestillingshistorikk bare for ett system eller bare for en nøkkel/sylinder
– Etterbestilling: kan lagre eget ordre/bestillingsnummer samt låssmedens ordre/fakturanummer

5.11
– Utleveringsbildet var litt for stort dersom man kjørte 800×600 oppløsning
– Utskrift av etterbestilling ble skrevet ut i Letter-format, skulle vært A4
– Kan angi om man ønsker forhåndsvisning av etterbestillinger. Angis i menyvalg Etterbestillinger.

5.13
– Dersom man ikke hadde rettighet «endre systemdata» fikk man feilmelding når man gikk til nøkkelregisteret

5.15
– Skriver ut bestillingsreferanse på etterbestilling

5.16
– Ved import: tar hensynt til om stempling i Nøkkelbanken er utvidet med innledende nuller
– Personregister, dersom valgt å vise bare en avdeling og deretter oppretter person: gir feilmelding, duplicate key, fikset.
– utskrift låsplan: Kan velge å skrive ut den siden som inneholder en bestemt sylinder
– utskrift låsplan: Kan velge å skrive ut låsplan fra-til sylinder
– når man går mellom de ulike vinduene person/nøkkel/syøinder/dør og tilbake husker den hvilken linje man sto på

5.17
– problem med import fra låsplan i tekstformat med individuelle nøkler

5.18
– I versjon med dørbilde er dette utvidet med mange nye felter. Bildet inneholder nå følgende informasjon: etasje, bygning, dørtype, brannklasse, beskyttelsesklasse, dørklasse, lydklasse, karmmål, funksjon, kategori, plassering, vrider, dørlukker samt 8 egendefinerte felter for beslag.

5.19
– I sylinderbildet, Dører med denne sylinder, viste den ikke korrekt info der denne sylinderen var benyttet som tilleggslås, fikset.

5.20
– I utleveringsbildet kan man korrigere lagerantall dersom man oppdager at lagerantallet er feil

5.21
– Søk navn *ole viser alle som inneholder «ole» som en del av navnet
– Dokumentregister i personregisteret for lagring av bestillinger, rekvisisjoner m.m Ved første gangs bruk oppretter programmet en katalog på skrivebordet som heter ”Nøkkelbanken dokumenter”. Dersom m an skal arkivere et dokuemnt eller epost på en peron lagrer man det i denne mappen. Deretter går man til Personregister – Dokumenter og trykker import-knappen. Dokumentet blir nå lagret på denne personen og kan senere åpnes direkte fra Nøkkelbanken.
– Utskrift av låsplan: Problem/feilmelding med justeringer av skrift og lagring av disse justeringene
– utskrift låsplan: Kan velge å skrive ut låsplan fra-til sylinder
– Ved utlevering kan man oppdatere dato på tidligere utleverte nøkler. Benyttes når man klargjør nøkler for utlevering flere dager på forhånd.
– Ved innlevering loggfører den hvem som har foretatt innleveringen og nummer på kvittering og lagrer kopi av kvitteringen
– Ved innlevering øker den ikke kvitteringsnummer, bruker nå felles nummerserie på inn ut ut kvitteringer
– Ved utskrift av utleveringskvittering som inkluderer tidligere utleverte nøkler blir kvitteringsnummer oppdatert med denne kvitteringen
– ved eksport/import av låssystem var det et problem dersom import/eksportfilen var skrivebeskyttet på harddisken

5.22
– Ved import av personregister kan man velge om den skal søke eksisterende personer etter navn eller adresse
– dersom man bytter indeks/rekkefølge i dør, sylinder eller nøkkel-listen til linjerekkefølge blir den stående på samme rad som vi sto på istedenfor å gå helt øverst i listen.
– Ved import av låssystem blir den som importerer satt som eier mhp rettigheter

5.23
– Kan scanne inn signerte kvitteringer, lagre de i katalogen datakvitteringerxxxxxx.jpg der xxxxxx er kvitteringsnummeret, og få de vist fra bildet personregister, nøkler utlevert. Benytt knappen med et spørsmålstegn i en åpen bok.

5.24
– problem med seleksjon på avdeling i personbildet, rettet

5.25
– Mulighet for å overføre alle personer i en avdeling til en annen avdeling. Benyttes eksempelvis dersom man har registrert to avdelinger med samme navn.
– I personbildet, når man skal selektere på avdeling, blir stående på den avdelingen man søkte på sist
– Mulighet til å overføre alle nøkler utlånt til en bestemt person til en annen person. Gjøres i personregister, nøkler utlevert, knapp helt til høyre med en rød pil.
– Kunne ikke fjerne/nullstille anbefalt nøkkel fra dørbildet, rettet
– i dørbildet var kolonnene for hovedlås og tilleggslås litt smale, bredden er nå øket.
– dersom sylinderstempel ble endret ble ikke dører som benytter denne sylinderen oppdatert med nytt sylinderstempel. Dette er rettet..

5.26
– Felt for systemnavn utvidet fra 20 til 30 tegn
– Ved import fikk man av og til feil dersom man ikke var innlogget som sys eller hadde alle rettigheter. – Ved import utført av andre brukere enn SYS var det ikke alltid man fikk tilgang til systemet etter import
– Dersom man har versjon med bare ett system og demosystemet fortsatt ligger inne får man advarsel om at dette må slettes før andre systemer kan opprettes
– I de ulike registrene (syl/nøk/syst/bygg/dør) kan man velge om den skal starte i en bestemt sorteringsrekkefølge når man åpner bildet, eller om den skal huske siste rekkefølge. Angis i menyvalget System – Indeksrekkefølge

5.28
– problem for systemansvarlig med å gi tilgang til låssystem pr bruker rettet

5.29
– ved utlevering av nøkkel fungerte ikke funksjonen som skal huske siste system man var inne på. Denne skal fungere slik at man kommer til det samme systemet man sist utleverte i neste gang man utleverer nøkler.

5.30
– ved utlevering av nøkkel med løpenummer: Kan utlevere nøkkel med løpenummer som er utlevert/mistet/kassert. Dersom man i utleveringsbildet skal utlevere en nøkkel man har i hånden, men ikke får utlevert den fordi den ikke ligger på lager pga feilregistrering kan dette rettes i utleveringsbildet uten å måtte avbryte og gå til nøkkelbildet for å rette opp feilen.
– Bruker kan sende sikkerhetskopi av datafiler via Internett/FTP til Nettsoft dersom det oppstår problemer med datafilene.

5.31
– Forbedret import ved integrering av låssystem med avkryssing. Tidligere sjekket programmet bare sylinderstempel når den undersøkte om sylinderen allerede lå inne. Nå kan den søke på både stempel, sylindertype og dørnummer.

5.33
– Lagt til felt for postnummer på bygg

5.35
Scannede inn- og utleveringskvitteringer kan også lagres i PDF format. Lagres som datakvitteringer00000.pdf der 000000 er kvitteringsnummeret

5.36
dersom grensen for maks antall sylindre var overskredet fikk man heller ikke opprettet nøkler

5.38
Funksjon for å kopiere rekvirent til alle låssystemer
Funksjon for å kopiere leverandør til alle låssystemer
5.39
mulighet for å legge inn løpenummer i ettertid dersom det feilaktig har blitt utlevert nøkler uten løpenummer
ved utlevering: Kan hente opp sist utleverte nøkkel for enklere/raskere utlevering
Når man skal velge avdeling på person husker den hvilken avdeling som ble valgt sist
kvittering for utleverte nøkler sorteres etter systemnr+merke

5.41
Eksport av systemer: kan eksportere flere systemer samtidig

5.42
når man åpnet låsplan avkryssingsbildet i et system uten kryss viste den et kryss på siste nøkkel + siste sylinder
*søk fungerte ikke 100% på sylindernavn

5.43
Tilpasset ny signaturplate i større størrelse

5.44
I menyvalg Rapporter Inn og utleveringer i datoperiode får man opptelling av antall nøkler som er ut og innlevert

5.45
Ved import av personer fra tekstfil kan også epostadresse importeres

5.46
Overføring av utleverte nøkler til annet låssystem behandler nøkler med og uten innledende 0 likt, eks 045 og 45.

5.47
mulighet for å legge inn ? i starten av alle nøkkel, sylinder og dørnavn automatisk for å holde oversikt under revisjoner/oppryddinger

5.50
Nøkkelliste summerer antall nøkler nederst på listen
Ved bestilling av nøkler/sylindre kan man angi hvem som skal ha nøkkelen/sylinderen når den kommer så man har oversikt over dette.

5.51
ved utlevering av flere nøkler med forfallsdato kan man på neste nøkkel dobbeltklikke i feltet forfallsdato og hente siste forfallsdato
ved utlevering av flere nøkler med forfallsdato sjekker den om forfallsdato er lik på alle og kommer med advarsel om dato er ulik
kan velge om plassering skal vises på utleveringskvitteringen
hvis depositum er null så vises ikke dette på kvitteringene
Nøkler med løpenummer kan utleveres uten å angi løpenummer. For eksempel ved registrering av gamle utleveringer der man ikke kjenner løpenummeret, eller dersom noen av nøklene i serien ikke er nummerert.

5.52
Kan søke med * på dører på samme måte som på nøkler og sylindre. Skriv eks *ADG og listen viser bare de linjene so inneholder ADG som en del av navn/nummer
Når man står i låssystem – Etterbestillinger kan man skrive ut et ark med låssysteminfo og rekvirenter
Ved opprettelse av låssystem og bygg kunne man få indeksfeil dersom man hadde valgt å vise bare «private» låssystem og bygg
Ved reindeksering kunne man få feil «usertable: cannot perform this operation on a closed dataset» dersom man hadde valgt «private» låssystem

5.53
Ved elektronisk signatur og kvittering inkludert tidligere utleverte nøkler blir denne ikke lagret dersom vi ikke har fått ny signatur.
merknad på utlån som kunne endres på personer – nøkler utlevert kan nå også endres på nøkler – utlån
På bestilling via epost med løpenummer kom teksten Lnr helt inntil antallet uten mellomrom
dør – velg sylinder – kan vise passende nøkler i bildet der man velger sylinder
Ved fellesmaskiner som benyttes til inn/utlevering: Dersom filen c:programfilernettsoftnbankwinnylogin.dat eksisterer må man alltid logge inn på nytt ved utlevering av nøkler

5.54
Viste feil knapper i boks «velg løpenummer» når man skulle vise lagerbeholdningn

5.55
Når man oppretter sylinder får man advarsel om dørnummeret er benyttet fra før
Når man oppretter sylinder får man advarsel om stempelet er benyttet fra før

5.56
Forbedret dialogboks når man skal lagre rapport i pdf-fil

5.57
ved ut- og innlevering av nøkler kan man få sendt kvitteringskopen via epost (med Outlook)

5.58
Problem ved utlevering dersom man har annet datoformat enn vanlig norsk datoformat

5.59
I låssystemtabellen, lagt inn søkbart felt for egen betegnelse
I låssystemtabellen, viser merknad i liste/søkebildet

5.60
På stående utleveringskvittering viser overskrift over siste kolonne Plassering eller Utlev.dato avh av innholdet
Kan opprette to avdelinger med samme navn, men man får advarsel og må bekrefte at det er ok

5.61
Feil ved etterbestilling av sylindre: Cannot perform this operation on a closed dataset

5.62
Enklere å fullføre etterbestilling fra bestillingsbildet

5.63
import av bygninger fra tekstfil
Søk bygninger med * i bygningslisten

5.64
Ved kopiering av sylinderlinje kopierte den også bestilt antall. Det er rettet.

5.65
Får feil ved sikkerhetskopiering i nettverksversjon

5.66
Dokumenter som lagres i i personregisteret sorteres i fallende rekkefølge. Ved å navngi de på formen ååååmmdd kommer de nyeste øverst.
Mulighet for å angi om kvittering som standard skal skrives liggende, stående eller som siste utskrift
Ved utskrift av liggende kvittering der tidligere nøkler ble inkludert kom ikke referanse fra tidligere nøkler med

5.67
Ved import av personen overskriver den nå navnet dersom personen finnes fra før. Dette slik at personer skrivet med store bokstaver kan endres til små bokstaver.

5.68
Ved utlevering med løpenummer kan man søke løpenummer. Aktuelt når man har veldig mange løpenummer.

5.69
Ved etterbestillinger kan man angi at hver enkelt bruker skal ha sin egen etterbestillingslayout
Ved etterbestillinger kan man overstyre teksten for denne ene etterbestillingen uten å overskrive standardteksten
Låssystem, sted, feltet er utvidet fra 15 til 30 tegn
Ny rapport: mulig dobbeltregistrerte personer

5.70
Mulighet for å lese inn bare avkryssing fra importfil fra låsesmed

5.71
Ved reindeksere datafiler fikk man feil dersom man ikke hadde skrivetilgang på c:
Import av bare avkryssing leste ikke inn sylindre med lik stempling
Import av system, integrering, importere ikke avkryssing på nøkler til eksisterende sylindre

5.73
Fikk feilmelding på «korriger nøkkelantall» i Nøkkel hovedbilde

5.74
Fikk feilmelding på retur av nøkkel med elektronisk signatur og liggende kvittering

5.75
Når man oppretter personer husker den hva som var siste avdeling og står på den som default
Når man endrer en person er det en knapp for å gå til siste avdeling (fra forrige person)
Advarsel dersom man prøver å utlevere samme nøkkel to ganger i samme utlevering
Ved utlevering sjekker den om utlevert dato ikke avviker unaturlig mye fra dagens dato og gir isåfall advarsel
Ved utlevering sjekker den at eventuell forfallsdato er etter utlevert dato og ikke usannsynlig langt fremover i tid
Knapp ved utlevering som henter siste forfallsdato
På innleveringskvitteringen lå det en feil kolonneoverskrift, qrlabel3
Funksjon for å overføre nøkler til annen person endret. Nå er det to alternativer. 1. Flytt alle utleveringer til en annen person, eks hvis en person ligger dobbelt med nøkler på begge. 2. overfør med innlevering/utlevering slik at historikk spares. benyttes når det er en annen fysisk person som får nøklene.
I XP mistet man scrollmuligheten ut av bildet som man hadde i Windows 2000. Dette er forbigått slik at man fortsatt har denne muligheten.
Knapp for å se på info om leverandør i etterbestillingsbildet
Ved etterbestillinger kan man angi en standard leveringsadresse for alle, pr bruker eller pr låssystem, kan overstyres ved hver enkelt bestilling

5.76
Utvidet lengder på avdelingsnavn i bildene person hovedbilde, søk avdeling og endre avdeling
lagt inn visning av mobiltelefon på liggende kvittering

5.78
Ny rapport: ut- og innleveringer i datoperiode, rapport med alle systemer

5.79
Import, integrer med eksisterende system, endret slik at den leser inn hele avkryssing men bare nye nøkler/sylindre
I velg standardsystemer/bygg var feltet for navn litt smalt.
Advarsel med import av system inn i eksisterende dersom det er forskjell på løpenrregistrering i pc og i importfil

5.80
Lagrer info om dato/tidspunkt nøkler blir registrert ut- og innlevert uavhengig av hvilken dato som angis. Dvs registreringstidspunktet.
Rapport over utleverte/returnerte nøkler: Kan søke etter faktisk dato inn/utlevering ble registrert
I bildet for endring av avdelingsinfo kunne man skrive inn lengre tekster i feltene enn det som ble lagret. Var misvisende.
I «Endre avdelingsbildet» viser den info om hvilke feltet som vil bli oppdatert i personregisteret slik at brukeren er klar over dette.
Tatt bort statusmelding ved innlevering med elektronisk signatur

6.01
Purringer av utlånte nøkler via SMS

6.02
Viste ikke depositum på kvittering for retur av nøkler

6.03
Kan sette forfallsdato på flere nøkler samtidig

6.05
Lagt inn ny rettighet: Vise personer. Uten denne får man bare se låssystem, ikke noe om personer
På Sylindre, nøkler som kan åpne viser den også plassering

6.06
Eksport av utleverte nøkler til Excel

6.09
Versjon for ett system sperret for opprettelse av flere bygg

6.10
Husker avkryssing av elektronisk signatur pr bruker
Ved import, integrer, dersom det er avkrysset for at alle nøkler skal ha løpenr blir dette lagt inn på importerte nøkler

6.12
Ny rapportmodul med bedre forhåndsvisning
feilmelding ved utlevering: Class TQRHTML filter not found

6.14
Mulighet for å hente oppdaterte låsplaner fra låssmed via FTP server (kryptert overføring)

6.15
Ved utlevering av nøkler husker den avkryssing av «inkluder tidligere nøkler» og «oppdater dato»

6.16
Bedre plass for tekster på kvitteringer

6.17
Rettet litt på import/integrasjon av systemer fra Produser/Nbank med kryss i SW filer
Hvis to utleverte nøkkel samtidig i nettverk kunne det bli identisk kvitt.nummer og også av og til krasj pga indeksproblem
Ved mottak av bestilling ble det feil hvis man manuelt anga antall mottatte nøkler

6.18
Rapport mistede nøkler etter dato

6.19
Mulighet for å velge flere avdelinger på rapporter over personer
Mulighet for å velge personrapporter ikke bare etter ett/alle systemer men også mine/standard systemer

7.01
Tilpassing til Vista

7.02
Ved sletting av person og opprettelse av ny person ble dokumenter i dokumentregistret liggende igjen fra slettet person
Husker forfallsdato fra sist utleverte nøkkel ved neste utleveringer

7.03
Mulighet for kryptering av datafiler
Feil ved import av Hugin filer: table temp3 already exists

7.07
Øket hastigheten på utlevering av nøkler hvis man har mange nøkler i databasen
Valg av sylinderkategori fungerte ikke alltid som forventet
Sylinder,Nøkkel og Personrapport tar hensyn til utvalg i listebildet
Mulighet for å ta sikkerhetskopi til et fritt valgt område, feks en minnepenn
I utleveringbildet kan man vise hvilke sylindre som åpnes av en nøkkel. Der vises nå også dørnummer.
Mulig for å utlevere nøkkel direkte fra alle nøkkellistene

7.11
Forbedret import med innledende nuller

7.12
Ved retur av nøkler lagrer den ikke korrekt kvitteringskopi dersom antall på utskrift er lik null

7.13
Rapport Personer m/ nøkler, alle system : tar hensyn til valgte standardsystemer
Ved import av systemer fikk man feil «record not found» dersom man benytter «standardsystemer» og det ikke er avkrysset for å vise alle.
Ved import av nye systemer spør den om det skal bli et «standardsystem» dersom man benytter seg av «standardsystemer»

7.14
Hurtigvalg for å endre nøkkelnavn på anbefalt nøkkel tilsvarende sylindernavn
Hurtigvalg for å endre sylindernavn på en passende/avkrysset sylinder tilsvarende nøkkelnavn

7.15
Mulighet for rapport forfalte nøkler som bare viser personer uten at nøklene spesisiferes

7.16
Rapport personer med utleverte nøkler uten forfallsdato. Kan vise bare personer eller med nøkler
Rapport forfalte nøkler: Kan velge flere avdelinger

7.17
Memotablenok already exists når man går inn på låsplan. Feil kommer bare ved begrensede rettigheter på disken.

7.19
Lagt inn advarsel dersom man blir avbrutt under nøkkelutlevering

8.00
Tilpassing til Windows 7

8.01
Korrigeringer Windows 7

8.02
Kontrollrapport, personer med identisk navn (mulig dobbeltregistrering), viser også om det er nøkler utlevert til personen
Ny kontrollrapport: Firmaer med identisk navn (mulig dobbeltregistrering)
Rapport forfalte nøkler: Kan også angi datoperiode «fra» for å avgrense søket.
Import av dokumenter: Kan velge katalog selv og angi flytt eller kopier

8.03
Ny rapport: Firmaer, antall nøkler

8.04
Feil ved opprettelse av dør: bygg_table field «» not found

8.05
Personregister, mulighet til å velge rekkefølge samt søke etter Poststed, Telefon og Mobil

8.06
Nytt felt i persondatabasen for Ansatt ID

8.07
Endret felttype for utleverte nøkler så man ikke får feil ved mer enn 32000 utleveringer.
Lagt inn mulighet for automatisk avslutting av programmet ved et gitt tidspunkt av hensyn til backup

8.10
Ny database

8.12
Endret lagring av kvitteringsnummer for bedre funksjonalitet i nettverksversjonen

8.13
Fikk ikke lagt til avkryssing på nøkler/sylindre fra nederste rad
Mulighet for å lagre dato en person skal slutte og mulighet for rapporter over nøkler som bør innkreves av denne grunn.

8.14
Funksjon for å overføre nøkler til annet låssystem: Fungerte ikke 100% i systemer med løpenummer

8.15
Ny funksjon for å stå på sylinder og oppdatere nøkkelnavn på anbefalt nøkkelen med dørnummeret fra sylinderen
Husker avkryssing standardsystemer/bygg fra siste innlogging

8.16
Endret muligheten til å utlevere fra dør/sylinder – passende nøkkel slik at man kan opprette person ved utlevering

8.17
Ved import av bygg/dører kan man sjekker i alle bygg som systemet er benyttet om døren finnes. Dvs bedre hvis systemet er spredt over flere bygg.
Ny rapport til Excel: Utleverte nøkler i gitt bygg.

8.18
Import av system, av og til kom feilmelding : duplicate key kwcyls primary index
Kan søke dør med gitt dørnummer i alle bygg

8.19
Mulighet for å angi katalog til datafiler med parameter /p

8.20
Rapport «Personer med nøkler», mulig å angi at rapporten inneholder alle nøkler hvor navn starter på bestemt tekst

8.21
Feil ved import av låssystem dersom man valgte å bare importere låssystem, ikke bygning

8.22
Rapport «Nøkler med Personer», mulig å angi at rapporten inneholder alle nøkler hvor navn starter på bestemt tekst

8.23
Midlertidige filer lagres nå i datakatalogen, ikke i programkatalogen.

8.24
Problem ved utskrift av etterbestillinger av sylindre med nye varianter

8.25
Opplisting av alle avdelinger til Excel
Mulighet for å purre ett enkelt låssystem

8.26
Viser også Mobiltelefon i personliste
Maks antall nøkler endret fra 32000 til 2000000000 pga adgangskortkort der høye siffer benyttes

8.27
Lengde på merknad/referanse utlån endret til 80 tegn

8.28
Import av låssystem: Mulighet for å beholde egne/omdøpte nøkkelnavn og sylindernavn

8.29
Lagerliste nøkler til Excel for lagertelling/kontrolltelling

8.31
Innlevering av nøkler: Bruker ny indeks for å øke hastigheten

8.32
feil ved indeks / retur av nøkler

9.00
Tilpassinger til Windows 8
Mulighet for å søke i merknadsfelt på person, nøkkel og sylinder
Når man legger inn forfallsdato på utlånte nøkler kan det registreres en merknad på utlånet eller nøkkelen
Ved utlån av nøkler kan det også registreres en merknad på nøkkelen
På rapport over forfalte nøkler kan man vise referanse/merknad i rapporten
På kvittering for inn- og utlevering viser den også adresse+telefonnummer for programinnehaver.

9.01
Feilmelding «memotablenok already exixts» dersom to personer går inn i låsplan samtidig, rettet.
Purring på utleverte nøkler via SMS, ny versjon for Telenor abonnement

9.02
Viser merknadsfeltet når man skal registrere forfallsdato på utlånte nøkler
fikset feil i v 9.01 på utlevering når man avbryter og ikke kunne reg merknad

9.03
Mulighet for å søke etter utlån etter referanse/merknad på utlånet

9.04
mulighet for å velge en rekke med avdelinger med Shift
Viser i personlisten om det er vedlegg lagt inn på personen

9.05
Viser om det der lagret en kvittering på et utlån i listen Personer – Nøkler utlevert

9.06
Forbedringer på purrerutiner, lagrer bl.a. info om når det er purret og på hvilken måte.

9.07
justert litt på bilde for registrering av mistet nøkkel
Ny funksjon for indeks/rekkefølge på nøkkelstempel/merke. Tar hensyn til tall på ny måte slik at rekkefølge blit K1,K2…K9,K10 og ikke K1,K10,K2…
pdf-rapporter åpnes automatisk
Enklere fjernstyrt support under Hjelp menyen

9.08
Enkelte fikk feilmelding ved oppgradering pga smsPassord

9.09
Enkelte fikk feil ved bruker nummer to på nettversjon

9.10
Funksjon for hurtigregistrering av utleverte nøkler (ved siden av knapp for innlevering av nøkler)
Rapport over alle som har betalt depositum
Mulighet til å angi egendefinert tekst nederst på kvittering, feks for å angi retur av kvittering

9.11
Mulighet for pdf utskrift av låsplan

9.12
Endret minste versjon fra 50 til 100 sylindre

9.14
Endret slik at mulighet til å angi tekst nederst på kvittering, feks for å angi retur av kvittering gjelder for alle brukere, ikke bare SYS

9.15
Når man valgte avdeling ble ikke poststed kopiert korrekt til person selv om man hadde angitt i oppsettet at det skulle kopieres

9.16
Feil på hurtigutlevering dersom antall systemer overstiger 50.

9.17
Mulighet for Ansi sortering istedenfor Nor i personregisteret pga problemer med sameksistens av Vista/W7 og Xp maskiner
Hindrer utlevering av nøkler uten stempling
Ny måte å telle sylindre på for lisens, inntil to sylindre med lik stempling teller som en.

9.18
Justering for citrix

9.19
Ny versjon aksepterer inntil 100 nøkler selv om antall sylindre er overskredet

9.20
Problem med datoformat kunne føre til at kvitteringer ble skrevet ut uten nøkler

9.21
Intern testversjon

9.22
Intern testversjon

9.23
Fikset feil ved utskrift av låsplan, ikke all tekst kom med

9.24
Justeringer på purringer via SMS pga endringer hos Telenor

9.25
feilmelding ved retur av nøkler fra nøkkelregisteret

9.26
Ved overføring av nøkler til en annen person kan man velge enkeltnøkler
Ved utlevering sjekkes det at låssystemet har systemnummer
Mulighet for å korrigere siste etterbestilling
Mulighet for å skrive kopi av tidligere etterbestilling

9.27
Ikke vis mulighet for låsplan med dørinfo hvis man ikke har versjon med dør/beslagsinfo
Problem med eksport/import av låssystem til/fra annen nøkkelbank, nytt dataformat

9.28
rapport personer med nøkler : mulighet for å søke på del av navn
rapport personer med nøkler : mulighet for å vise utlånsreferanse på rapport
Rapport Dørliste med merknader : ble ikke korrekt hvis man lagret til pdf samt årstall manglet i dato
pdf-rapporter åpnes automatisk etter at de er opprettet
felt for brannklasse utvidet fra 5 til 10 tegn
Opprettet nytt felt for slagretning passivt dørblad, 3 tegn

9.29
Fikk feilmelding Memotablenok already exists når man åpnet låsplan dersom man ble avbrutt i låsplan forrige gang
Litt uryddig tab-rekkefølge på feltene i dørbildet

9.30
Utskrift av dørliste tok ikke hensyn til at det var angitt sideskift

9.31
Utvidelse av feltet for sylinder/dørinfo for plass til mer tekst
Rapport for depositum inkluderte feilaktig også returnerte nøkler

9.33
Rapport Sylinder, passende nøkler: Viste bare tom liste. Fikset.
Rapport Personer som kan låse opp sylinder: Ved lange personnavn ble tekst overskrevet

9.34
Nøkler – tilhørende sylindre, utskrift, nå er linje og nummer inkludert i utskriften

9.35
Endret intern indeks/id til å kunne håndtere mer enn 52000 sylindre